– I Bodø Næringsforum tror vi på kraften av en felles stemme, sier Merete Nordheim og Peter Bakkemo. Bildet er fra et bedriftsbesøk til Nordland Betong.

Slik påvirker vi på vegne av våre medlemmer

Vi i Bodø Næringsforum setter stor pris på engasjement fra våre medlemmer og vi ønsker å informere om hvordan medlemsbedrifter kan påvirke beslutningstakere gjennom Bodø Næringsforum.

Bodø Næringsforum engasjerer seg aktivt i påvirkningsarbeid og høringsprosesser og som medlem kan du bidra til dette arbeidet ved å dele din ekspertise og synspunkter med oss, noe som kan hjelpe til med å forme fremtidens Bodø, og til å utvikle egen bransje. Bodø Næringsforum fungerer også som en brobygger mellom medlemsbedriftene og offentlige myndigheter og hjelper til med å formidle bransjespesifikke bekymringer og forslag til beslutningstakere.

Generell problemløser

Som en generell problemløser, dedikerer vi oss til å kontinuerlig fremme interessene til våre medlemmer i møter med beslutningstakere. Dette innebærer at vi konstant overvåker og engasjerer oss i saker som diskuteres i Bystyret, Formannskapet, og Plan- og Miljøutvalget. Et nøkkelområde for vårt arbeid er å fremme en endring av parkeringsgebyrene for å stimulere handelen i sentrumsområdene. Videre arbeider vi for å sikre at innfartsårene til Bodø forblir åpne og tilgjengelige under anleggsarbeid, for å minimere eventuelle forstyrrelser for både innbyggere og besøkende.

Bidra til å forme beslutninger som påvirker vår region

– Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta kontakt med oss hvis de ønsker å delta i en høringsprosess. Vi er her for å veilede og støtte dere i å formidle deres synspunkter og bidra til å forme beslutninger som påvirker vår region, sier Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum.

– I Bodø Næringsforum tror vi på kraften av en felles stemme. Medlemsbedrifters deltakelse i høringsprosesser er ikke bare viktig for deres egen bedrift, men også for å styrke lokalt næringsliv i hele Bodøregionen, sier Peter Bakkemo, strategisk rådgiver for Bodø Næringsforum.

Bodø Næringsforum har sammen med BRUS levert inn en rekke innspill til Bodø kommune om det som blir Strategisk Næringsplan (SNP) 2024–2027. I innspillene understreket vi viktigheten av en helhetlig tilnærming til næringsutvikling. Vi mener det er viktig å fremheve behovet for en næringsutvikling som ikke bare måler og styrer etter antall nye arbeidsplasser, men som også måler og styrer etter verdiskaping og produktivitet.

I utkastet fremstod det videre at satsingsområdene som var utpekt i stor grad setter søkelys på nye arbeidsplasser i offentlig sektor, og vi mener planen må fokusere mer på privat næringsliv. Den nye planen lanseres tidlig neste år.

I november ble kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2024, samt økonomiplan for 2024 – 2027 lagt frem. I vår påvirkning har vi har vektlagt betydningen av redusert og uendret eiendomsskatt på næringseiendom, samt justering av parkeringsavgift iht konklusjonen gitt av ekspertgruppen for parkering.

Spørsmål og svar om høringer

Hva er en høring? 

En høring er en prosess hvor en offentlig myndighet inviterer bedrifter, organisasjoner, eller andre interessenter til å gi tilbakemelding eller uttalelse om et bestemt emne, forslag, eller plan. Formålet med en høring er å samle inn synspunkter, informasjon, og argumenter fra berørte parter før det tas en beslutning. 

Hvorfor er høringer viktige for din bedrift? 

Høringer gir bedrifter en direkte kanal for å påvirke relevante beslutninger og politikk som påvirker din bransje. Ved å delta, kan du bidra til å sikre rettferdige rammebetingelser for lokalt næringsliv i Bodø.

Hvor finner man høringer?

Bodø kommune: https://bodo.kommune.no/toppfelt/hurtiglenker/kunngjoringer-og-horinger/

Nordland Fylkeskommune: https://www.nfk.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/

Hvordan kan Bodø Næringsforum hjelpe min bedrift med høringer? 

Bodø Næringsforum jobber for å representere medlemsbedriftenes interesser og kan bistå ved: 

Informasjon og veiledning: Gi informasjon om relevante høringer og veiledning om hvordan du kan delta effektivt. 

Samarbeid og koordinering: Legge til rette for samarbeid mellom medlemsbedrifter for å koordinere svar og fremme felles interesser. 

Direkte representasjon: I noen tilfeller kan Bodø Næringsforum representere medlemsbedriftene direkte i høringer og påvirkningsarbeid.

Nettverksbygging: Ved å delta i forumets arrangementer og møter, kan du knytte kontakter og bygge nettverk med andre bedrifter og beslutningstakere. Dette kan være verdifullt for å fremme din bedrifts interesser.

Ta kontakt med våre ansatte hvis du ønsker mer informasjon eller veileding om høringer.