Bodø Næringsforums høringsinnspill på Planstrategi 2024-2027

På vegne av Bodø Næringsforum med 555 medlemsbedrifter og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) med 47 eiere leverer vi sammen et samlet høringsinnspill til Bodø kommunes planstrategi 2024 – 2027.

Formålet med kommunal planstrategi er å prioritere kommunens planbehov i valgperioden. Strategiarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven, som slår fast at kommunen skal utarbeide en kommunal planstrategi ved inngangen til hver ny valgperiode som grunnlag for kommunens videre planlegging. Næringslivet i Bodø støtter dette overordnede målet, men mener at kommunen i sin overordnede planstrategi må endre fokus og retning på strategien, på å bli en mer fremoverlent kommune.

Vi mener at kommunen er nødt til å styrke samhandling og samarbeid med privat
næringsliv. Det viktigste for næringslivet i Bodø er stabile og forutsigbare rammebetingelser. Samtidig er vi avhengige av effektive, smidige og retningsgivende planer, som henger sammen. Vi har nettopp vedtatt en god strategisk næringsplan, som næringslivet stiller seg positive til.

Vi foreslår derfor at man styrker samhandlingen, ved at Bodø kommune sikrer at planstrategien og planverk henger mer sammen. Bodø kommune må styrke samarbeid med privat næringsliv og benytte seg av blant annet OPS i større grad enn i dag. I tillegg mener vi at rulleringen av planene, og særskilt KPA MÅ fremskyndes. Vi mener at planstrategien vil skape økt uforutsigbarhet, med at KPA prioriteres vedtatt først i 2026. Vi er i en tid hvor det er større økonomiske utfordringer i bygg- og anleggsbransjen, mindre aktivitet og økt risiko for tap av arbeidsplasser i næringslivet med blant annet mindre aktivitet. På toppen av dette har vi økte kostnader, inflasjon og høy rente som skaper større negative ringvirkninger for både nærings- og samfunnslivet i Bodø.

Vi mener derfor at prioritering av rulleringsperioden skaper en barriere når KPAen plasseres mot slutten av den totale rulleringslinjen, med vedtak først i 2026, og vi finner denne prioriteringen utfordrende for utviklingen som er skissert av Bodø kommune for samfunns- og næringsutvikling. Derfor ber vi Bodø kommune allerede nå i planstrategien vedta at KPA rulleres og vedtas endelig våren 2025.

Om tidslinjen
Organisasjonene har etter god dialog med flere av entreprenørene i Bodø kartlagt en flaskehals i den nye Planstrategien når arealplanen (KPA) ikke skal rulleres før i 2025, med mål om vedtak i 2026, dette er alt for lang tid før man får oppstart/ igangsatt prosjekter som Bodøregionen har stort behov for, når nye prosjekter og konsepter må avvente til den kommende KPAen ligger på bordet.

Påvirkning på prosjekter i Bodø
Bodø kommune bør fremskynde revisjonen av Kommuneplanens arealdel (KPA) for å imøtekomme behovene til både næringslivet og samfunnsutviklingen. Dagens tidslinje for revisjonen begrenser nye konsept- og byggeprosjekter, da de må vente på godkjenning i tråd med den oppdaterte KPAen før bygging kan starte. Dette skaper usikkerhet og hindrer effektiv utvikling. I tillegg vil vi særlig påpeke de utfordringene næringslivet har fått, vedrørende strengere krav utover nasjonale minstekrav vedtatt i tidligere KPA. Dette har bidratt til at næringsprosjekter har stoppet opp, samt har signifikant bidratt til å øke prisene dramatisk på prosjekter i Bodø. Det blir avgjørende i tiden fremover å faktisk øke takten i boligbyggingen, samt at vi vil være avhengig av å kunne redusere kostnader. Da må det en større JA-holdning til, mener næringslivet.

Økt samspill med næringslivet
Økt samspill og samhandling med næringslivet overordnet i planstrategiene, vil gjøre Bodø til en mer attraktiv by å gjøre investeringer i. Vi foreslår derfor at det på strategisk nivå legges opp til større JA-holdning i planstrategiene, og at dette også sees i sammenheng med de øvrige planene som skal rulleres og behandles. Bodø er i en periode hvor det frem til at den nye flyplassen åpnes, vil være begrensede arealer for utvikling. Frem til 2029 vil det derfor kunne bli krevende å nå vekstmålene, og at
klimamålene våre nås.

I dag, er det derfor tegn til at næringsaktører leter etter andre investeringsobjekter andre steder i regionen og i fylket. Den nye strategien må derfor se dette i sammenheng, også opp mot befolkningsutvikling, demografi og klima og miljø. Næringslivet sitter på store muligheter og er en del av løsningen på disse utfordringene.

Vi anbefaler derfor at det som fast regel innføres i planstrategien og de ulike planene, at
Bodø kommune ser på, samt vurderer tettere samarbeid og samhandling med private aktører.

Tidligere innspill til planstrategi 2023-2027
Ellers avslutningsvis viser vi til tidligere høringsinnspill fra våre organisasjoner i samarbeid med NHO Nordland, har kommet med innspill til den strategiske næringsplanen til saksnummer 2023/3313 sendt til Bodø kommune 30.10.2023.

“Kommentar 12: Frem til 2029 og åpningen av den nye flyplassen, vil det være prekære
behov for nye nærings- og boligarealer. VI kan ikke ha en SNP som bare ser på
tilrettelegging og framskriving av næringsarealer som er tilgjengelig først i 2029. SNP må
derfor være helt konkret på, at Bodø kommune vil legge til rette for, se på, samt vurdere
muligheten for nye nærings- og boligarealer i kommunen frem til ny flyplass er ferdig.”

Dette innspillet gjelder også i henhold til kommuneplanens samfunnsdel B1 kommuneplanens arealdel (KPA), men vi ser at dette vil være i motstrid til tidslinjen når KPA legges til hørings i 2026. Det setter hindringer for at aktører kan sette i gang arbeidet sitt, som kommer til å måtte forholde seg til ny KPA på byggetidspunkt.

Vi ber Bodø kommune styrke satsningene på nærings- og arealutvikling, og hindrer forsinkelser i planprosessen som vil bidra til å kunne skape barrierer som stopper opp prosjekter, og dermed bidrar til økt uforutsigbarhet for næringslivet i Bodø. Vi ber derfor om at våre innspill fastsettes i strategiene og følges opp.