Andreassen advarer om at den foreslåtte omfordelingen vil redusere helårlige arbeidsplasser og råstofftilgang for industrien (Foto: Roar Bjånesøy/ Norges Sildesalgslag).

Kvotemeldingen: – dårlig nytt for kysten, helårsfiskeren og Nord-Norge

På torsdag besøkte statssekretær Kristina Hansen ved Nærings- og fiskeridepartementet Bodø for å presentere og diskutere kvotemeldingen «Folk, fisk og fellesskap». Meldingen, som omhandler fordeling av fiskerikvoter, har møtt misnøye fra Ivar Andreassen, daglig av Andreassens Rederi AS, som er medlem av Bodø Næringsforum.

Bakgrunnen for den nye kvotemeldingen ligger i at behandlingen av den tidligere meldingen fra mai 2020 ikke førte til de nødvendige avklaringene om viktige rammevilkår for fiskeflåten. 

Kvotemeldingen foreslår tiltak for å følge opp dette, i tillegg til andre avklaringer for fiskerinæringen.

I Norge er fordelingen av totalkvoten for hvert fiskeri avgjørende, da den fastsetter fangstmengden for hver flåte, fartøytype, rederi og enkeltfartøy.

Tiltak for å omfordele fiskerikvoter

Kvotemeldingen foreslår flere tiltak for å omfordele fiskerikvoter, hovedsakelig fra havflåten til kystflåten.

Trålstigen og sildestigen reintroduseres for å tilpasse fordelingen av torske- og sildekvoter basert på kvotestørrelser, hvor større kvoter favoriserer trålflåten og lavere kvoter favoriserer kystflåten.

For torsk, foreslås det at kvoter til åpen gruppe trekkes før fordeling mellom trål- og konvensjonell gruppe, noe som reduserer trålflåtens kvotegrunnlag. Videre vil den minste flåten under 11 meter få en økning på 2 prosent i kvotegrunnlag, som omfordeler kvoter fra den konvensjonelle lukkede gruppen til den minste kystfiskeflåten.

Fremhever bekymringen til et medlem

Ivar Andreassen, daglig leder av Andreassens Rederi AS, en fiskeribedrift i Bodø og medlem av Bodø Næringsforum, har uttrykt sin misnøye med den nylige kvotemeldingen.

– Vi tar våre medlemmers bekymringer på alvor, og vi deler Andreassens Rederi sin bekymring som gjelder den fremlagte kvotemeldingen. At fiskerinæringen har gode rammevilkår er essensielt for utviklingen og velstanden i Nord-Norge, sier Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum. 

Andreassen sier at den nye kvotemeldingen ikke er en god melding for nordnorske rederier, kysten og heltidsfiskeren.

– Etter min oppfatning har fiskeriminister Myrseth lagt frem en kvotemelding som skaper stor usikkerhet på sentrale punkt i fiskeripolitikken, forhold som burde vært avklart og konsekvensutredet. Konklusjonen må bli at Myrseth har begått samme feil som de hun kritiserte ved fremleggelsen av kvotemelding 1.0 – manglende konsekvensutredning, sier Ivar Andreassen, daglig leder for Andreassens rederi og styreleder for Fiskebåt Nord, ifølge en pressemelding. 

Vil kutte 

Andreassen mener at omfordelingen av kvoter mellom hav og kyst direkte vil kutte inntektene til fulltidsansatte fiskere og deres familier, samtidig som det gir fordeler til allerede velstående kvoteeiere i kystflåten. Dette grep, ifølge Andreassen, svekker rekruttering til fiskeryrket og svekker Norges geopolitiske nærvær i nordlige havområder. Han advarer også om at den foreslåtte omfordelingen vil redusere helårlige arbeidsplasser og råstofftilgang for industrien. 

– Det er lett å glemme at de ansatte ombord i havfiskeflåten bor langs hele kysten, og å ramme disse og deres familier økonomiske slik regjeringen legger opp til er både usolidarisk og uklokt, sier Andreassen.

Tilbakefall av strukturkvoter

Videre uttrykker han bekymring for at kvotemeldingen ikke adresserer tilbakefall av strukturkvoter eller fremtidig fartøyutforming, noe som skaper ytterligere usikkerhet, spesielt for større kystfartøy som er avgjørende for helårlig drift og aktivitet langs kysten, spesielt i Nord-Norge.

– Når det gjelder den nærmere innretning av hvordan flåteinndelingen og fartøyutforming i kystflåten skal utformes, legger meldingen opp til en utsettelse og en prosess hvor det foreslås å opprette en arbeidsgruppe. Denne jobben burde med all respekt vært gjort i løpet av den tiden regjeringen har jobbet med kvotemeldingen, tid har det ikke vært mangel på, sier Andreassen.

Kvotemeldingen kan leses i sin helhet her.