Illustrasjon: Norconsult AS

Høringssvar: Bodø Næringsforum støtter at Moloveien 12 utvikles

Bodø kommune har lagt detaljregulering for Moloveien 12 ut til offentlig ettersyn og høring. Planene innebærer ombygging og påbygging av eksisterende bygning i Moloveien 12, samt nybygg på tomten mellom Moloveien 12 og Thon Hotel Nordlys.

Bodø Næringsforum støtter at Moloveien 12 detaljreguleres slik at det legges til rette for etablering av forretning og tjenesteyting.

  1. Positivt at Bodø sentrum utvikles. At Moloveien 12 detaljreguleres slik at det legges til rette for etablering av forretning, tjenesteyting, boliger, kontor, hotell og bevertning er positivt for sentrumsutviklingen i Bodø. Dette er i tråd med sentrumsutviklingsprosjektet til Bodø kommune som har som mål å styrke sentrum som arena for handel, kultur og økt aktivitet. At Moloveien 12 utvikles til kommersielle formål vil også bidra til å oppnå hovedmålet med kommuneplanens arealdel 2022-2034 som sier at kommunen skal legge til rette for en arealforvaltning som gir en god, levende og mangfoldig kommune med varierte tilbud og et mangfoldig bymiljø.
  2. Moloveien 12 vil skape flere private arbeidsplasser. Å legge til rette for at kommersielle aktører kan etablere seg i Moloveien 12 vil skape flere private arbeidsplasser i byen. Dette er i tråd med Strategisk Næringsplan 2017 – 2021 hvor det heter “i Bodø og regionen legges det til rette for økt aktivitet for flere og større arbeidsplasser; både private og offentlige”.
  3. Positivt for lokalt næringsliv at nye prosjekter initieres. BNF har vært i kontakt med bedrifter i tilknytting til Moloveien 12. Bodø Kunstforening som ligger i Moloveien 10 er positive til at Moloveien 12 utvikles, da det vil gjøre denne delen av byen mer levende og attraktiv. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) med kontor i Prinsens gate 91 stiller seg også positive, og ser for seg samarbeid med Moloveien 12 om avfallshåndtering. Det er også positivt for bygge- og anleggsmarkedet tilføres nye prosjekter i en tid hvor det er stor uro og mange prosjekter settes på vent.
  4. Konklusjon. Bodø Næringsforum støtter at Moloveien 12 detaljreguleres slik at det legges til rette for etablering av forretning og tjenesteyting.

Lenke til høringen: 

https://bodo.kommune.no/planprosesser/horing-og-offentlig-ettersyn-detaljregulering-for-moloveien-12-sentrum