Stiftelsen Bodø Håndverkerstand

Vedtatt av Stiftelsens styre 27.september 2018

Avløser statutter vedtatt 1. mars 2011.

NYE STATUTTER OG VILKÅR FOR STIPEND TIL FREMME AV HÅNDVERKERSTANDEN

Forpliktelser ved å ta imot stipend

Den som mottar stipendet har allerede sendt Stiftelsen Bodø Håndverkerstand en enkel plan som beskriver formålet og stipulert budsjettet for tiltaket som stipendet vil bli benyttet til. Det er mulig for kandidaten å endre dette ved å sende en ny søknad til stiftelsens styre.

Dette danner grunnlaget for å se at stipendet blir benyttet etter intensjonen.

For at stipendmottaker skal kunne disponere stipendet uten skatteplikt, må vedkommende i etterkant av reise / kurs / studie dokumentere kostnader tilsvarende beløpet, for eksempel ved billettkvitteringer, kvittering for kursdeltakeravgift m.v.

Etter at planen er gjennomført sendes en kortfattet rapport, som del av dokumentasjonen som Stiftelsen Bodø Håndverkerstand vil benytte overfor styre og revisjon. Dette forutsettes å skje uoppfordret og straks tiltaket er gjennomført.

Rapportens innhold:

  1. Kort beskrivelse av tiltaket (reise / kurs / studie / mv.)
  2. Sammendrag av kostnadene, vedlagt kvitteringer minimum tilsvarende stipendet
  3. Hva vedkommende fikk ut av tiltaket – hvilken betydning

Gjennom praktisk ordning vil det være mulig for Stiftelsens sekretariat å forskuddsutbetale beløp etter behov, for å gjennomføre reisen / kurset / studiet i samsvar med mottatte plan, og med etterfølgende dokumentasjon som nevnt ovenfor.

Stipendet må benyttes innen 1 ½ år fra tildelingstidspunktet.

Adressat for innsending av plan, rapport og kostnadsdokumentasjon:
post@bnf.no

 

Stipendet

Stiftelsen Bodø Håndverkerstand har intensjon om hvert år å dele ut to stipend. Beløpets størrelse bestemmes av styret for hvert år. Stipendet gis som reise- eller studiestipend.

Stiftelsen kan invitere samarbeidsparter til å ta finansiell og profilmessig del i stipendet.

 

Hensikten med stipendet

Få økt fokus på valg av yrkesfaglig utdanning samt fremme håndverkerstanden, ved å synliggjøre unge yrkesaktive som viser en positiv holdning til sitt fag og sitt yrkesvalg.

Stipendet skal kunne benyttes til reise / kurs / studie, og være stimulans og bidrag til at mottakeren kan videreutvikle seg i sitt fag og yrke.

Gjennom stipendet ønsker Stiftelsen Bodø Håndverkerstand også å styrke yrkesstolthet innen fagene og dermed skape motivasjon for at flere ungdommer velger yrkesfaglig studieretning, som kan dekke næringslivets behov for slik kompetent arbeidskraft.

 

Målgruppe

Det etterstrebes et kvalifisert utvalg kandidater fra begge kjønn, som grunnlag for å vurdere tildeling av to årlige stipend.

Kandidatene må være mellom 22 og 28 år.

Kandidatene må ha tatt fag- og/eller svennebrev
Kandidatene må ha vist positivt engasjement og god holdning til sitt yrke samt ha interesse for å videreutvikle seg i sitt fag.

Arbeidsgiveren må gi sin anbefaling til søknaden.

Kandidater som søker på stipendet

Tildeling av stipendet er søknadsbasert. Stiftelsens styre kan gjennom opplæringskontorene, næringslivet og en kunngjøring markedsføre stipendet. Hensikt og vilkår som er beskrevet i statuttene skal presenteres som kriterier ved kunngjøringen.

Arbeidsgivere må være en del av søknaden hvor arbeidsgiver går god for kandidaten og søknaden.

 

Styret skal godkjenne anvendelsen av stipendet

Stiftelsens styre godkjenner eller avslår hva stipendet kan  brukes til.

 

Vilkår for kandidatene til å la seg nominere

Kandidatene har selv søkt stipendet og dermed indirekte sagt seg villig til å stå fram som rollefigurer, for å profilere sine fag og for å motivere andre ungdommer til å søke yrkesfaglig utdanning.

Kandidatene må være forberedt på å kunne stille opp i intervju med media / sosiale media, både etter søknaden er levert og etter tildeling av stipend.

Dessuten må kandidatene som tildeles stipend møte opp under arrangementet i Bodø i mars, hvor tildelingene markeres i tilknytning til årets utdeling av fag- og svennebrev. Kostnadene ved oppmøte forutsettes dekket av stipendmottakerne selv.

 

Juryering

Juryen sammensettes av styret i Stiftelsen Bodø Håndverkerstand supplert med én representant fra hver av samarbeidspartene for stipendet.

Sekretariatet mottar forslagene og legger dem fram for juryen.

Juryen skal på forhånd være orientert om hensikten og vilkårene for stipendet.

Kandidater som ikke får tildelt stipend og eventuelt også forslagsstiller skal orienteres om dette dagen før tildeling, slik at kandidater som ikke får stipend står fritt til å velge om de vil delta på fag- og svennebrevutdelingen i mars.