Foto: Guillaume Briard on Unsplash.

Slik påvirker statsbudsjettet Bodøregionen: – At Regjeringen prioriterer E6-oppgradering i Sørfold er av stor betydning

Torsdag 6. oktober klokken 09.00 la regjeringen frem sitt forslag for nytt statsbudsjett for 2024. Følgende er en oversikt over postene fra forslaget til nytt statsbudsjett med direkte betydning for Bodøregionen.

Regjeringen har nå foreslått å bevilge 4 milliarder kroner til oppstart ny E6 gjennom Sørfold mellom Megården og Sommerset i neste års budsjett.

– Vi kan ikke være kjent med at Norge deles i to flere ganger i året på grunn av dårlig veistandard. At regjeringen nå prioriterer oppgradering av E6 i Sørfold er av stor betydning, og vil gi et solid løft for hele Norge. Prosjektet har vært etterlengtet, og vi er glade for å se at våre politikere anerkjenner dets betydning. Dette er en investering for fremtiden, sier Merete Nordheim, direktør i Bodø Næringsforum.

Samferdsel

E6 Megården–Sommerset i Sørfold kommune
Regjeringen prioriterer midler til å starte opp prosjektetE6 Megården–Mørsvikbotn, som omfatter de tre delprosjektene Megården–Sommerset, Sommerset–Tverrdalen (Leirfjordbrua) og Tverrdalen–Mørsvikbotn. Formålet med prosjektet er redusert reisetid, økt tunnelsikkerhet og økt samfunnssikkerhet. Prosjektet gjennomføres trinnvis, og det legges nå til rette for oppstart av delprosjektet Megården–Sommerset. Ny vei på denne strekningen blir 21,4 kilometer og vil bli 5,9 kilometer kortere enn dagens strekning. Seks av de eksisterende tunnelene som ikke innfrir kravene i tunnelsikkerhetsforskriften erstattes av tre nye tunneler med en total lengde på 13,8 kilometer. Det skal også bygges to større bruer på strekningen, blant annet en bru på 550 m over Tørrfjorden. Reisetiden på strekningen vil bli redusert med om lag ti minutter. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) for delprosjektet E6 Megården–Sommerset. Oppstart av prosjektet forutsetter Stortingets tilslutning til kostnadsramme for prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med forslag til kostnadsramme for prosjektet.

Frie inntekter

Bodø kommune ligger an til å få nesten 3,7 milliarder kroner i frie inntekter i 2024. Noe som skal være en økning på 5,1 prosent fra 2023. Det er også høyere enn landsgjennomsnittet. Det betyr at Bodø kommune får 177 millioner kroner mer enn i 2023.Av disse inntektene er rundt 2,1 milliarder kroner anslåtte skatteinntekter. Videre får kommunen 1,6 milliarder kroner i rammetilskudd fra staten. 

– For å lykkes med de krevende og viktige oppgavene som kommunene skal løse for å gi folk en bedre hverdag, gir vi kommunene en god og forutsigbar økonomi, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding.

Helse

Ny redningshelikopterbase i Bodø Bodø lufthavn skal flyttes og det må som følge av dette bygges en ny redningshelikopterbase. Regjeringen viderefører dette arbeidet og foreslår at det avsettes 29 millioner kroner til tiltaket i 2024.

Kultur

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Nordnorsk Kunstmuseum med 2 millioner kroner knyttet til drift av museets nye avdeling i Bodø.

1 million kroner til Nordlandsmuseet knyttet til samarbeidsprosjektet mellom Nordlandsmuseet og Árran lulesamisk senter om samisk utstilling i forbindelse med Bodø 2024.

Nord universitet

Regjeringen foreslår 123 millioner kroner til byggeprosjektet Blått bygg i Bodø og 75,9 millioner kroner til utstyr og inventar. Blått bygg er planlagt ferdig i 2024.

Luftfart

Flytting av Bodø Lufthavn: Regjeringen foreslår å bevilge 1 528 millioner kroner til planlegging, kjøp av tomt og bygging av ny lufthavn i Bodø. Den nye lufthavnen skal finansieres av Avinor, staten og et lokalt bidrag. I juni 2023 inngikk Avinor kontrakt med entreprenør om å bygge flysiden på den nye lufthavnen. Samtidig kunngjorde Avinor konkurranse om kontrakt for landsiden av ny flyplass, med blant annet bygging av ny terminal.

Diverse utbedringstiltak

Videreføring av arbeidene med utbedring av rv. 80 Sandvika–Sagelva i Fauske og Bodø kommune

FOT-ruter

Regjeringen foreslår å sette av totalt 1,9 milliarder kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2024. I Nordland er følgende ruter omfattet av ordningen:

 • Andenes–Bodø t/r og Andenes–Tromsø t/r
 • Harstad/Narvik–Tromsø t/r
 • Harstad/Narvik–Bodø t/r
 • Svolvær–Bodø t/r
 • Leknes–Bodø t/r
 • Røst–Bodø t/r
 • Brønnøysund–Bodø t/r og Brønnøysund–Trondheim t/r
 • Sandnessjøen–Bodø t/r og Sandnessjøen–Trondheim t/r
 • Mo i Rana–Bodø t/r og Mo i Rana–Trondheim t/r
 • Mosjøen–Bodø t/r og Mosjøen–Trondheim t/r
 • Stokmarknes–Bodø t/r
 • Stokmarknes–Tromsø t/r
 • Værøy–Bodø t/r (helikopter)

Byområder og kollektivtransport

Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler
Regjeringen viderefører en tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2024 settes det av 31 millioner kroner. Det vil være aktuelt å tildele midler til to-tre byer som engangsutbetalinger. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvilke byer som er aktuelle. Tildeling forutsetter blant annet at Stortinget har behandlet en bypakke for den aktuelle byen.

Jernbane

ERTMS, Nordlandsbanen: Bodø, Fauske, Saltdal, Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner
Regjeringen setter av om lag 1,7 milliarder kroner til nytt signalsystem i 2024. ERTMS er et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal innføres på hele det norske jernbanenettet, og som vil gi en mer nøyaktig og sikker jernbane. Siden togene kan kjøres tettere enn i dag, vil det på sikt også øke kapasiteten på sporet.

Det nye signalsystemet skal tas i bruk trinnvis på hele jernbanenettet. I Nordland vil det pågå prosjektering, forberedende arbeider og installasjoner på Nordlandsbanen som er planlagt satt i drift med ERTMS i 2024. Fremdriftsplanen for innføringen av ERTMS er gjennomgått på nytt, blant annet på grunn av risikobildet. Bane NOR har laget et utkast til revidert Nasjonal signalplan som er sendt på høring.

Les mer om hvordan statsbudsjettet påvirker Nordland her.