(Photo by Cristofer Maximilian on Unsplash)

Forslag fra Finansdepartementet kan koste bransje tilknyttet nordnorsk reiseliv over 200 millioner kroner

Leiebilbransjen står overfor mulige kostnadsøkninger på over 200 millioner kroner som følge av et nytt forslag fra Finansdepartementet. Forslaget, som nylig har vært på høring, innebærer endringer i håndteringen av merverdiavgift for personbiler, noe som kan medføre betydelige ekstrakostnader for bransjen, særlig i Nord-Norge. Kritikere advarer om at dette vil svekke regionens mobilitet og turistnæring, og etterlyser en gjennomgang av reglene for å sikre næringens levevilkår.

Finansdepartementet ønsker å endre hvordan merverdiavgift håndteres for personbiler som blir videresolgt eller brukt til andre formål enn opprinnelig kjøp. Dette betyr at hvis en bedrift kjøper en bil og får fradrag for merverdiavgiften, og senere selger bilen eller bruker den for noe annet, må de justere merverdiavgiften de har trukket fra tidligere basert på bilens nåværende verdi.

Leiebilbransjen vil i henhold til NHO Reiseliv sine beregninger få kostnadsøkninger som samlet utgjør langt over 200 millioner kroner, om forslaget som nå er på høring får gjennomslag. Dette vil medføre uventede kostnader for bransjen på grunn av nye beregningsmetoder for bilenes restverdi.

Forslaget vekker uro blant næringslivet i Bodø og Nord-Norge. Bodø Næringsforum stiller seg svært kritisk til dette forslaget, sammen med Nord Norsk Bilutleie AS, NHO-fellesskapet i Nord-Norge, Visit Bodø og Harstadregionens Næringsforening.

Med Bodø som hub for næringslivet i Nordland, advares det om at endringene kan pålegge leiebilbransjen betydelige ekstrakostnader og alvorlig svekke regionens reiseliv, mobilitet og turistnæring. 

Kostnadsøkninger på 200 millioner kroner

Ann-Kristin Rønning Nilsen, Reiselivssjef for Visit Bodø er bekymret over konsekvensene av forslaget.

– Leiebil er en svært viktig del av reiselivet Nord-Norge. Et viktig tillegg for reiseliv i distriktene er at vi er avhengig av leiebil i fravær av offentlig transport. Dette forslaget vil svekke konkurransekraften i Distrikts-Norge og da i reiselivet spesielt. Visit Bodø er bekymret for konsekvensene av forslaget, spesielt med tanke på reiselivets tilgjengelighet og at konsekvensene for reiselivet er svært dårlig utredet og hensyntatt, sier Nilsen, og legger til:

– Kostnadsøkningene, som kan nå over 200 millioner kroner, vil være vanskelig å overføre til kunder i et allerede presset marked. Økt administrasjon og risiko for at aktører finner smutthull for å unngå kostnader er også en bekymring. Videre kan tiltaket redusere antall tilgjengelige leiebiler og dermed ramme reiseliv og mobilitet hardt. 

Gunnar Nergård Pedersen, daglig leder for Nord Norsk Bilutleie AS mener at Finansdepartementet ikke har forstått bransjen, markedet eller konsekvensene av forslaget.

– For vår del har vi allerede besluttet å ta ned investeringer for 2024 som en konsekvens av at vi ikke vet hvilke kostnader vi må forholde oss til med tanke på vår bilpark. Den store usikkerheten som følger av dette forslaget gjør at våre investeringer blir langt mer usikre når det gjelder bilpark, men også konsepter innen bildeling, som vi er i gang med, ligger på blokka over investeringer som vil fortrenges dersom et slikt forslag går gjennom, sier Pedersen og legger til:

– Vi er avhengige av forutsigbare og konkurransedyktige rammer fra myndighetene for å drive virksomhet. Vi opplever i dag at dette i stor grad er mangelvare, og det er manglende forståelse for hva som skal til for å oppfylle de løfter og ønsker som regjeringen har lagt for nordområdesatsingen.

Anerkjenner ikke behovene til bransjen

Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum sier at det nye regelverket som er foreslått vil negativt påvirke næringsliv i Bodø og Nordland.

– Med Bodø som fylkeshovedstad og kommersielt knutepunkt, er leiebiler kritiske for å holde næringslivet i fylket sammenkoblet. Dessverre synes ikke det foreslåtte regelverket å anerkjenne behovene for korttidsutleie av kjøretøy, sier Merete Nordheim, direktør i Bodø Næringsforum og legger til: 

– Høyere utgifter kan tvinge mindre utleiere til å gi opp, noe som kan innskrenke leiebiltjenester og dermed negativt påvirke næringsliv, turisme og generell mobilitet i hele Nord-Norge.

Vil få store konsekvenser

Harstad-Narvik lufthavn, Evenes har gjennom de ti siste årene bygget seg opp som Norges nest største destinasjon på utleie av biler. Dette skyldes godt samarbeid i hele Hålogaland og nærmeste storflyplass til Lofoten, ifølge Ole-Jonny Korsgård, direktør ved Harstadregionens Næringsforening.

– Leiebiler er nesten er forutsetning når du ønsker å oppleve en destinasjon som Hålogaland, det er 350 kilometer fra Narvik til Å i Lofoten, og den offentlige transporten er helt borte hva gjelder sømløs transport mellom fylkene. Skulle finansdepartementets forslag bli vedtatt er vi redd for store konsekvenser for leiebilnæringen i regionen, sier Korsgård.

Anbefaler gjennomgang av reglene

Bodø Næringsforum gir sin støtte til NHO Reiselivs høringssvar og oppfordrer til at bilutleierbransjen får like vilkår som drosjenæringen, som er skjermet i det foreslåtte regelverket. Vi anbefaler en revidering og en ny gjennomgang av reglene for å sikre næringens levevilkår.

– God tilgang på leiebiler er av stor betydning ikke minst for å kunne spre turismen fra flyplassene og ut i distriktene. Forslagets konsekvenser for reiselivet er svært dårlig utredet og ikke hensyntatt, sier Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør i NHO Arktis, på vegne av NHO-fellesskapet i Nord-Norge.

Les hele høringsnotatet fra Finansdepartementet her.