Kompensasjonsordning og kontantstøtte til næringslivet - praktiske detaljer

Torsdag kveld ble det klart hvordan kompensasjonsordning for næringslivet skal fungere i praksis, hvilke bedrifter som kan få støtte, og hvor mye det enkelte selskap kan få dekket i støtteordningen. Regjeringen melder at dette er deres forslag som skal, og må behandles i Stortinget. Ordningen må også ha godkjenning i ESA før den blir gjeldende.

Søkeportalen som skal benyttes er etter planen klar til bruk fra 17.april

Kompensasjonsordning og ramme for støtte til næringslivet:

Ordningen er ment til å dekke «faste, uunngåelige kostnader» som husleie, strøm, forsikring, leie av utstyr & maskiner, samt andre lignende utgifter.

Ordningen er ment å rette seg mot små- og mellomstore bedrifter, men konsern kan også ta del. Det settes et minstebeløp på 5 000,- NOK pr juridisk enhet for å få utbetalt støtte og et makstak på 30 millioner NOK.

Det er noen unntak for å ta del i ordningen for deler av næringslivet. Disse unntakene gjelder foretak i finansnæringen, energi, utenriks sjøfart- og varetransport, olje- og gassutvinning, flyselskaper og private barnehager som er under egne støtteordninger, foretak uten aktivitet og foretak som er begjært konkurs eller under konkursbehandling.

Støtteordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai, men kan bli forlenget.

Beregningsformel:

For å kvalifisere for denne støtteordningen må bedriftene kunne dokumentere et omsetningsfall på minst 30 % pr. måned. For mars holder det å dokumentere bortfall på 20 %.

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus egenandel) X Justeringsfaktor.

Justeringsfaktoren blir 90 % for bedrifter som er tvunget til nedstenging av staten og 80 % «for øvrig næringsliv». Det vil også bli en egenandel på 10 000,- NOK «for øvrig næringsliv» å ta del i ordningen.

Regjeringen viser til følgende eksempler;

  • Selskap 1: Klinikk 10 A

Selskap 1 er pålagt stenging av staten

Omsetningsfall = 100%

x

Faste kostnader = 76 000,- pr måned

x 90%

Det gir en støtte fra staten på = 68 400 kr pr mnd.

 

  • Selskap 2: Follo Catering AS.

Selskap 2 er ikke pålagt stenging av staten, men har betydelig omsetningsfall

Omsetningsfall = 75%

x

(faste kostnader minus 10 000) = 140 000,- pr mnd.

X 80%

Det gir en støtte fra staten på = 84 000 kr pr mnd.

 

  • Selskap 3: Fru Haugans AS

Selskap 3 er ikke pålagt stenging av staten, men har 100 % omsetningsfall

Omsetningsfall 100%

x

(faste kostnader - 10 000,-) = 590 000,- pr måned

x 80 %

Det gir en støtte fra staten på = 472 000 kr pr mnd.

 

Regjeringen opplyser om at det kan være andre kriterier som kan slå inn, men dette legges ved eksempler på hvordan støtten kan utbetales.

 

Fremgangsmåte:

Portalen som planlegges ferdigstilt 17. April skal benyttes, og følgende fremgangsmåte og krav stilles til bedriftene,

  • Bedriftene legger selv inn sine data, tall og beregninger ihht de overordnede rammene
  • Tall vil så kryssjekkes mot registre og beløpsgrenser
  • Datagrunnlagene som er lagt inn skal passere gjennom automatisk kontroll
  • Utbetaling gjennomføres
  • Det blir så gjennomført etterkontroll der det må påregnes, bekreftelse fra revisor/ regnskapsfører
  • Det vil bli stilt krav til tilbakebetaling om de fastsatte vilkår ikke er oppfylt eller det blir rapportert feil fra bedriftene.

 

Oppsummering:

Bodø Næringsforum og BRUS følger prosessen og kommer med nødvendige oppdateringer til næringslivet ved endringer, og evt ny informasjon. Dette er svært gledelig informasjon, og vi håper bidragene fra staten vil avhjelpe selskap i Bodøregionen med å kunne dekke de faste kostnadene man har i disse krevende tider. 

Dersom dere har innspill og tilbakemeldinger til oss, ikke nøl med å ta kontakt!

Bodø Næringsforum v/ Merete Nordheim. E-post: merete@bnf.no mob: 992 44 623

BRUS v/Elnar Remi Holmen. E-post erh@brus.bodo.no mob: 995 14 321

Disclaimer: Det tas forbehold om at detaljene, tall etc er riktige fra statens side. Endringer kan forekomme.

 

 

 

 

                             

 

 

regjeringen.no