Næringsfondet (Bodø kommune)

Næringsfondet

Næringsfondet

Bodø kommune har nå opprettet et eget næringsfond. Dette er opreativt fra 3. janaur 2019.

Bodø har ambisjoner om vekst og innovasjon samt utvikling av et smartere og grønnere bysamfunn. Det skal satses på innovative løsninger som bidrar til økt verdiskaping og økt sysselsetting. De gode ideene skal realiseres gjennom samspill, vekst og kunnskap. Framtidens Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, næringsliv og frivillighet. Innbyggerne og næringsliv skal involveres slik at behov og ønsker synliggjøres. Bodø skal være et kraftsenter for innovasjon og å være byen der innbyggerne får realisert sine ideer.

Bodøsamfunnet står overfor utfordringer. Nye forretningsideer og arbeidsplasser skal skapes. For å møte utfordringene, skal kommunen å bidra og stimulere til vekst.

Som et ledd i dette arbeidet, har Bodø kommune avsatt 26 MNOK i 2019 til et eget næringsfond. Midlene skal benyttes til å stimulere til etablering av varige kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Ambisjonen er å prioritere et mindre antall prioriterte store satsinger, framfor mange små prosjekter.

Næringsområder som vil prioriteres i fondet:

Marine næringer
Bodø har et stort potensial for produksjon av fisk og alger og videreforedling av sjømat Bodø som fiskerihavn og et logistikk-knutepunkt for tog, fly, bil og båt har et stort potensial. Leverandørindustrien, kunnskapsmiljøer, akademia, offentlige tjenester, vil kunne vokse.

Opplevelsesbaserte næringer
Bodø er en unik reisemåls og opplevelsesdestinasjon. Ved å ta i bruk enkeltelementene, destinasjon, natur, kultur, opplevelser, konferanse, nærhet til kommunikasjonsmidler, samt synliggjøre det fysiske bybildet, og kommunisere dette ut nasjonalt og internasjonalt, har Bodø potensial til å bli et av Norges mest attraktive reisemål.

Helse og omsorgssektoren
Bodø kommune har satset på velferdsteknologi i helsesektoren. Det er fortsatt behov for flere, nye, effektive digitale løsninger i helsevesenet. Innovative løsninger kan utvikles i Bodø, noe som også kan få nasjonal betydning.

Luftfart- og transportnæringer
Bodø er et trafikknutepunkt, hvor flyplassen er hjertet. Bodø har en sterk posisjon med hensyn til transport av folk og gods med bil, jernbane, båt og fly. Dette kan utvikles videre innen nye smarte, bærekraftige og grønnere løsninger.

_

Her kan du søke:
www.regionalforvaltning.no 

Du må opprette en bruker, og skjemaet er tilgjengelig fra 3. januar 2019.

_

RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSFONDET BODØ KOMMUNE


1. FORMÅL
Formålet med næringsfondet er å skape varige, kunnskapsbaserte, varige arbeidsplasser, legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping å bidra til å skape en smartere og bærekraftig by.
Fondets geografiske virkeområde er Bodø kommune. Tiltak av overordnet regional betydning lokalisert i kommunens umiddelbare nærhet kan også kvalifisere for støtte.

2. PRIMÆRE STØTTEFORMÅL
De primære innsatsområdene som vil kunne være berettiget støtte er:
Marine næringer
Opplevelsesbaserte næringer
Helse- og omsorgssektoren
Luftfart- og transportnæringer
Næringsfondet vil prioritere langsiktige tiltak som bygger opp under disse innsatsområdene som er definert i innovasjonsutvalgets rapport fra 2018: «Bodø 2050 – Der gode ideer realiseres». Næringsfondet vil prioritere tiltak og etableringer som bidrar til å løse samfunnsutfordringer og innovasjon.

3. MÅLGRUPPER
Næringsfondet er åpent for søknader fra alle aktørgrupper – næringsliv, akademia, sivilt samfunn og offentlig sektor. Søknader hvor aktørgrupper samarbeider vil bli prioritert.
Midler fra næringsfondet tildeles ikke enkeltforetak som søker tilskudd er i strid med nasjonale eller internasjonale lover og regler, eller slik at det bidrar til konkurransevridning i disfavør av annen næringsvirksomhet i kommunen, jf. EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

4. STØTTEFORMER
Næringsfondet kan tildele midler i form av direkte støtte. Tildelingen skal dekke kostnader i direkte tilknytning til prosjektet. Støtte kan ikke benyttes som garanti for lån (jf. kommunelovens §51) eller gjeldssanering. Midler fra tilbakebetaling av lån eller salg av aksjer skal tilbakeføres fondet.

5. SØKNADKRAV OG VILKÅR FOR UTBETALING
Søknader behandles fortløpende. Søknader må inneholde følgende opplysninger:

 • Fullstendig informasjon om søkeren og medsøkere.
 • Tittel
 • Prosjektbeskrivelse
 • Prosjektets formål - en beskrivelse av utfordringen som prosjektet skal løse
 • Målgruppe
 • Kundegruppe
 • Hvor mange nye eller omstilte arbeidsplasser prosjektet har som målsetting
 • Hvordan prosjektets innhold skal profileres
 • Hvordan prosjektet er koordinert med andre relevante aktører og prosjekter.
 • Hvilke resultater som er målsetting og hvordan prosjektets effekt skal evalueres.
 • Finansiering: søknadsbeløp, egenkapital og bidrag fra andre offentlige aktører. Økonomiske bidrag fra andre parter skal vedlegges budsjettet, sammen med regnskap for eventuell igangværende aktivitet. Det skal klart fremgå av søknad og budsjett hvilke spesifiserte formål Næringsfondtildelingen skal finansiere.
 • Budsjett
 • Eventuelt andre forhold som anses som viktige kan lastes opp. Søkere har adgang til å laste opp to vedlegg.


Det forutsettes dokumentert egenandel som ledd i finansieringsplanen. Størrelsen på egenandelen kan variere og vil bli vurdert i forhold til prosjektenes karakter. Tiltak kan støttes med inntil 50% av totale kostnader, avgrenset til maksimalt kr. 500 000,-. Et prosjekt kan ikke gis støtte over lengre tid enn 3 år.

Utbetaling av støtte vil skje i sin helhet så snart støtten er innvilget.

Det skal avlegges revisorgodkjent regnskap for anvendelsen av tildelte midler. Det skal også utarbeides en sluttrapport for aktivitetene der resultatene vurderes i forhold til spesifikasjonene i pkt. 5. Dersom prosjektet har varighet ut over tildelingsåret, skal aktiviteter og ressursbruk spesifiseres i årlige rapporter.

Søknader sendes rådmannen i Bodø kommune ved næringsavdelingen, gjennom det elektroniske skjema

6. FORVALTNING AV NÆRINGSFONDET
Det er formannskapet ved rådmannen som forvalter næringsfondet og som utgjør næringsfondets styre. Bodø kommunes næringsavdeling skal saksbehandle søknadene. Næringsavdelingen ved utviklingsdirektør har fullmakt til å bevilge inntil
kr. 200 000,-.

7. SLUTTRAPPORTERING
Det skal avlegges revisorgodkjent regnskap for anvendelsen av tildelte midler. Det skal også utarbeides en sluttrapport for aktivitetene der resultatene vurderes i forhold til spesifikasjonene i pkt. 5. Dersom prosjektet har varighet ut over tildelingsåret, skal aktiviteter og ressursbruk spesifiseres i årlige rapporter.

8. KLAGERETT
Søkerne har rett til å påklage vedtak. Vedtak om kommunale næringsfond er enkeltvedtak, og kan påklages etter kommunelovens §29 og forvaltningslovens §28. Klage sendes til kommunen og behandles av kommunens klagenemd.