Arealstrategi

Nordlands Trompet. Av Mariann Meby - 11. juni 2018

Næringsarealer

«Det skjer så utrolig mye spennende i Bodø». Er en setning vi hører mye om dagen. Det handler om at Bodø endelig får den oppmerksomheten vi sammen har jobbet hardt for. Bodø har vi blitt en selvforsterkende magnet, og den attraktive byen vi selv pekte oss ut for å være allerede i 2008.

Mennesker flytter til Bodø når de får seg jobb, og bedrifter vurderer nå å etablere seg her. Men hva er innholdet i en slik etablering og hva er den viktigste utløsende faktoren for at bedrifter og mennesker etablerer seg i Bodø?

Etableringer og vekst er plasskrevende. Bodøs bystyre har vedtatt at det skal legges til rette for vekst. Vi oppfatter naturlig nok at bystyret i kjølvannet av et slikt vekstmål regulerer inn tilgjengelige næringsarealer som kan absorbere dette tydelige ønsket om vekst.

For å skape innovasjon, dynamikk og utviklingskraft lokalt, bør en vekst skje i privat sektor. Og vi må bruke flere midler på å lykkes. Dagens bedrifter i Bodø må heies på og legges til rette for, slik at de lykkes. Da vil de fremstå som gode ambassadører, og gjennom dette tiltrekke seg nye dyktige medarbeidere.

I tillegg må vi tiltrekke oss nye, samt morgendagens bedrifter, ved å la de ta del i våre ressurser, markeder og muligheter. Da reiser flere viktige spørsmål seg: Har vi lokaliserings- og næringsmessige fortrinn å selge? Er vi gode på å selge Bodø som byen å etablere seg i? Sist men ikke minst; har vi tilgjengelige og attraktive næringsareal for eksisterende og nye bedriftsetableringer?

Albert Einstein var en smart mann, alltid foran utviklingen; han hadde neppe øyeoperasjoner i tankene da han utviklet teorien bak laserstrålen. Poenget er at Bodø kommune må legge til rette – nå – for næringsarealer som våre nye bedrifter skal etablere seg på om 2 år. For bedriftene handler det om timing og tilgjengelighet. Hvordan skal vi kunne selge Bodø uten å samtidig kunne tilby tilgjengelige og attraktive arealer?

Nå avdøde Hans Larsen sa mang en gang: «For å få det du ikke har, må du gjøre det du ikke gjør!». Det må lages en strategi på næringsareal med en tydelig tilrettelegging av forretnings- og næringsarealer i kommunen. Og slik være attraktiv for bedriftsetableringer. Både befolkning og bedrifter trenger at Bodø kommunes politikere og forvaltning har et strategisk og tydelig forhold til hvordan man legger til rette for vekst.

Tilrettelegging av boligarealer er kommunen veldig god på. Det skjer store ting i sentrum, samt det er lagt godt til rette for boligvekst i Jensvolldalen, Bodøsjøen og Hunstad sør. For å nevne noen områder. Om to år skal Bodøsjøen transformeres fra næring til bolig. Dette er grønn fortetting og dette er bra! Området vokser og skolen bygges ut for veksten.

Men næringsarealene i Bodøsjøen er et godt eksempel på at et politisk vedtak samtidig har et fravær av en konsekvensvurdering, og et nytt vedtak. Disse arealene huser i dag mange bedrifter. Hvor skal disse bedriftene reetablere seg om to år? Hvilken konsekvensvurdering gjorde kommunen da de satte strek over dette næringsarealet?

Mitt klare råd til politikerne som vil ha vekst også i næringslivet: Lag en arealstrategi som er tuftet på fremtidens vekst og muligheter. Og følg den opp med en handlingsplan. En arealstrategi som selger Bodø som sted hvor bedrifter finner det forutsigbart og potensielt mulig å vokse og utvikle seg. Det må også legges til rette med å lage trygge buffersoner og grøntarealer mellom eksempel tung industri og boligområder.

Regnestykket er enkelt: skal kommunens økonomi ha vekst, må bedriftene våre ha arealer slik at deres vekst kan bidra til kommunens vekst. Man må også stole på at de lokale bedriftene ønsker å bruke «en ledig krone» på nye investeringer, slik at neste år så er den ene kronen blitt til to.

Næringslivet lever i en konstant konkurransesituasjon og har stor toleranse for konkurranse. En arealstrategi vil bidra til økt kommunal forutsigbarhet i forhold til arealmessige rammebetingelser.

NYBY blir tilgjengelige tidligst i 2026. Bodø kommune må – nå og i fremtiden – styre utviklingen slik at det blir til det beste for bedrifter, befolkning og kommunen som helhet. Da spesielt lokalisering av ulike næringer.

En arealstrategi vil danne et godt grunnlag for de politiske beslutninger, matchet med de strategiene kommunen har og skal i fremtiden vedta.

Bjørn A. Vagle