Differensiert arbeidsgiveravgift

Bodøs lokale bedrifter har en høyere arbeidsgiveravgift en hele Nordland

Som kjent ble det fortsatt 7,9% i arbeidsgiveravgift (AGA) i Bodø. Vårt nære omland (Salten) og resten av Nordland har 5,1%. 

Vårt hovedmål er at AGA pga lav vekst i privat sysselsetting, bør ned på 5,1% i Bodø.

Det er EU-kommisjonen som er myndighet hva gjelder AGA-nivået i Norge, og det er EØS-avtalen som regulerer denne.

EFTAs overvåkingsorgan ESA kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Norge. En differensiert arbeidsgiveravgift (dvs ulike nivåer i ulike deler av landet) er å anse som statsstøtte, og må godkjennes av ESA. 

DA-Bodø

Bodø Næringsforum har siden differensiert AGA ble innført aktivt jobbet med saken. Vi har også vært involvert i Prgramråd, utvalg og styringsgrupper ifbm at Bodø har hatt en kompensasjonsordning på dette ("DA-Bodø"). 

DA-Bodø har bidratt til mange utviklingsprosjekt også utenfor Bodø kommunes grenser. Både i Lofoten, Helgeland, Ofoten og Salten øvrig har fått tilført utviklingsmidler gjennom dette. Liste over tildelinger finnes på www.dabodo.no