w

Eiendomsskatt i Bodø

Eindomsskatt i Bodø
Bodø Næringsforum og BRUS har som oppdrag å bidra til økt verdiskaping og etablering av flere arbeidsplasser i Bodø og i regionen

Eiendomssskatt i Bodø
26.03.201713:22 Mariann Meby

PRESSEMELDING, 26. mars 2017:

I tillegg er det viktig for våre bedrifter å bidra til en positiv samfunnsutvikling fordi dette også vil være positivt for bedriftene.

Å få til etablering av nye arbeidsplasser og økt næringsvirksomhet forutsetter et godt  samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Gode rammebetingelser er viktig for å lykkes.

Vi vil påpeke at svært mange lokale bedrifter i Bodøregionen er i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Derfor må regionen ha gode og forutsigbare rammevilkår for å være attraktiv mht utvidelse av eksisterende bedrifter, samt etablering av nye virksomheter og arbeidsplasser.

Etablering av lokale bedrifter og arbeidsplasser skjer ut ifra flere kriterier. Kostnadsnivå og sannsynlig lønnsomhet for bedriften er en avgjørende faktor for å etablere eller videreutvikle bedrifter i Bodø og regionen. Gode offentlige tjenester og attraktivt miljø/bolyst er også viktig. 

Bodø er kåret til Norges mest attraktive by – det er meget positivt. På den andre side er det svært uheldig at Bodø nå kommer ut med Norges høyeste eiendomsskatt.

Det er viktig at kommunen er oppmerksom på at den nye eiendomsskatten innebærer inndragning av kjøpekraft fra bedrifter og innbyggere. Dette vil kunne påvirke investeringslyst og handel negativt. Flere av våre bedrifter vil nå revurdere planlagte prosjekter som følge av dette.

Når bystyret i Bodø nå skal diskutere eiendomsskatt og innretning av denne, ber vi også om at det vurderes hvordan kan Bodø kommune kan stimulere til økt vekst og investeringer blant innbyggere og bedrifter.

Vi har noen innspill når bystyret i Bodø skal diskutere innretning av eiendomsskatten:

  • Nybygg, både næring og privat, bør ha fritak de første 5 årene (ref. Fauske Kommune sin modell).
  • Tiltak må iverksettes for å unngå at taksering/innretning av eiendomsskatten kan ramme for tilfeldig. 
  • Et for høyt nivå på eiendomsskatt må sees i en helhet med andre kommunale avgifter som for eksempel vei, vann, kloakk, leie av offentlig grunn i byggeprosjekter osv.
  • Blir summen av dette for høyt er en sannsynlig effekt av dette redusert aktivitet, redusert sysselsetting, redusert investeringslyst og redusert omsetning i lokale bedrifter som følge av at lokal kjøpekraft så sterkt reduseres.
  • Redusert investeringslyst kan også – i verstefall – gå ut over små lokale entreprenører som ikke får sine jevnlige oppdrag. Da rammes hele verdikjeden og sysselsettingen i denne sektoren.

Lokale bedrifter må kontinuerlig tilpasse sin virksomhet til lønnsom drift. Det er sjelden man kan overføre dårlig økonomiske resultat til sine kunder.

Det er en sterk forventning fra lokale bedrifter at også Bodø kommune kontinuerlig søker å forbedre sin drift og sitt kostnadsnivå, samt har et kritisk blikk på egen drift.

Det er et svært uheldig signal dersom økning i eiendomsskatt «ukritisk» hever kostnadsnivået i kommunen. Det forventes en alminnelig nøkternhet både i forhold til drift og investeringer.

Det er allmenn forståelse at det er behov for en viss eiendomsskatt for å finansiere felles gode offentlige tjenester. Likevel bør det settes et tak på hvor mye eiendomsskatten kan øke med «over natten». Enkelte bedrifter melder om en tredobling av eiendomsskatten.

Sist men ikke minst Bodø må være konkurransedyktig og attraktiv dersom vi skal klare å skape flere jobber.